Zelena desítka

Více jak 20 miliónů evropských občanů zastupuje v Bruselu neformální uskupení desíti největších evropských ekologických organizací Green10, které komentuje vývoj politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje EU, připravuje společná stanoviska, tiskové zprávy apod. Do činnosti evropských sítí jsou také začleněny české organizace - národní pobočky či členské organizace těchto mezinárodních sítí.

Zelený kruh je členem European Environmental Bureau a zároveň koordinuje činnost pracovní skupiny oborové platformy tzv. české „Zelené desítky”.

Členy „Zelené desítky” a jejich českými partnerskými organizacemi jsou:

BIRDLIFE INTERNATIONAL

„BirdLife International” je celosvětové sdružení nevládních organizací pro ochranu ptactva a přírody, které sdružuje 4000 pracovníků a 2,5 milionů členů po celém světě. Cílem „BirdLife International” je:

 • ochrana ptačích druhů, míst jejich výskytu a biotopů.
 • ochrana a zlepšování životní prostředí a zvyšování kvality lidského života.

Českým partnerem je „Česká Společnost Ornitologická” založená v roce 1926, která v současné době čítá okolo 2000 členů.

Kampaně a programy:

 • „Významná ptačí území” - program k identifikaci prioritních lokalit pro ochranu ptáků na celém světě a zajištění jejich odpovídající *ochrany a péče. Tato území jsou vybírána podle standardních vědeckých kritérií a jejich síť je důležitá pro dlouhodobé udržení populací volně žijících druhů ptactva.
 • „Save the Albatross”- kampaň na záchranu mořských ptačích druhů.
 • „Saving Sumatra´s Rainforest”- kampaň na záchranu deštných pralesů na Sumatře ohrožené nekontrolovaným kácením a těžbou dřeva.
 • „Farming for Life”-cílem kampaně jsou významné změny hospodaření v zemědělství, které je jedním z největších zdrojů negativních vlivů na krajinu a potažmo i biodiverzitu.

Kontakt:

BirdLife International European Division Office (EDO)
Droevendaalsesteeg 3a
PO Box 127
NL- 6700 AC Wageningen
THE NETHERLANDS

Tel.: +31 317 478831
Fax: +31 317 478844
http://www.birdlife.net
Email: birdlife@birdlife-europe.nl

Česká Společnost Ornitologická
Hornoměcholupská 34
102 00 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel/fax: +420 274 866 700
http://www.birdlife.cz
Email: cso@birdlife.cz

CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE

„The Climate Action Network” je celosvětová síť nevládních neziskových organizací (přes 365 NNO) spolupracujících při ochraně klimatu Země. „The Climate Ation Network Europe” (CAN-Europe) je nevládní nezisková organizace pro koordinaci činností environmentálních skupin v Evropě zaměřujících se na problematiku změny klimatu.

Českým partnerem je „Centrum pro dopravu a energetiku”- nevládní nezisková organizace fungující od roku 2000, která se zaměřuje na dopravní a energetickou politiku a legislativu.

Cílem „The Climate Action Network Europe” je:

 • podpořit vládu, soukromý sektor a jednotlivé individuální aktivity ve snaze snížit antropogenní emise skleníkových plynů, které jsou významnou příčinou změny klimatu.
 • monitorovat a podporovat realizaci politických záměrů a opatření týkajících se ochrany klimatu v Evropě.
 • podněcovat spolupráci NNO s cílem zlepšit současnou situaci.

Aktivity „The Climate Action Network Europe” jsou zaměřeny na:

 • požadavky Mezinárodní úmluvy OSN o změně klimatu a závazky vyplývající z ratifikace Kjótského protokolu.
 • Evropský program ke změně klimatu, prioritní aktivity a politiky pro dosažení cílů Kjótského protokolu.
 • obchodování s emisemi v rámci EU.
 • rozvoj a podporu širšího využívání alternativních zdrojů energie.
 • liberalizaci trhu s plynem a elektřinou.
 • spolupráci s evropskými environmentálními organizacemi.

Kampaně a programy:

 • „Public Procurement” - program zaměřující se na ozeleňování zboží a služeb z veřejných výdajů.
 • „Euro-Mediterranean Partnership” - program energetické strategie, jež by měla podpořit hospodárné nakládání s energií v oblasti Středozemí, která je považována za ideální region pro investice do alternativních zdrojů energie.

Kontakt:

Climate Action Network Europe
Rue de la Charite, 48
1210, Brussels
BELGIUM

Tel: +32 (0) 2 229 52 20
Fax: +32 (0) 2 229 52 29
http://www.climnet.org
Email: info@climnet.org

Centrum pro dopravu a energetiku
Jičínská 8
130 00 Praha 3
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel/fax: 274 816 571
http://cde.ecn.cz
Email: cde@ecn.cz

EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU - EVROPSKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ KANCELÁŘ

„Evropská environmentální kancelář” je federace nevládních neziskových organizací zabývajících se ekologickými tématy a ochranou přírody. EEB má 143 členských organizací v 31 zemích.

Cílem „Evropské environmentální kanceláře” je:

 • chránit a zlepšovat životní prostředí v Evropě a umožnit občanům účast při rozhodovacích procesech.
 • monitorovat vývoj politiky životního prostředí v EU.
 • zastupovat své členy při rozhovorech s Evropskou Komisí, Evropským Parlamentem a Radou EU.
 • zviditelňovat ekologická témata v EU.
 • podporovat spolupráci mezi členskými organizacemi a evropskými institucemi se snahou zlepšovat životní prostředí v Evropě.

Partnery EEB v České republice jsou Společnost pro trvale udržitelný život, Ekologické Centrum Toulcův dvůr, Ústav pro Ekopolitiku, Zelený kruh a Ekologický právní servis.

Aktivity „EEB” jsou zaměřeny na oblasti:

 • Zemědělství
 • Biodiverzita
 • Chemická politika
 • Klimatické změny a energetika
 • Naplňování politiky ŽP
 • EU a zapojení nových členských zemí
 • Ekologická finanční reforma
 • Ekologická zodpovědnost
 • Trvale udržitelný rozvoj
 • Turismus
 • Transparentnost a účast veřejnosti
 • Odpady

Kontakt:

European Environmental Bureau
34, BD DE WATERLOO
B-1000 BRUSSELS
BELGIUM

Tel.: +32 (2) 289.10.90
Fax: +32 (2) 289.10.99
http://www.eeb.org
E-mail: eeb@eeb.org

Society for Sustainable Living -Společnost pro trvale udržitelný život
Krkonošská 1
CZ-120 00 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: + 420 2 510 80 353
Tel.: +420 603 841 304
Fax: + 420 2 561 04 41
http://www.stuz.cz
E-mail : jiri.dlouhy@czp.cuni.cz

Youth and Environment Europe - Ekologické Centrum Toulcův Dvůr
Kubátova 1/32
CZ-102 00 Praha 10-Hostivař
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: +420 271 750 643
Fax: +420 271 750 548 http://www.yee.ecn.cz
E-mail : yee@ecn.cz

Institute for Environmental Policy - Ústav pro ekopolitiku
Hradebni 3
CZ-110 00 Prague 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 2 248 26 593
Fax: +420 2 248 26 593
http://www.ekopolitika.cz
E-mail: iep@ecn.cz

Zelený kruh - Green Circle Lublaňská 18
CZ-120 00 Prague 2
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 2 225 17 143
Fax: +420 2 225 18 319
http://www.zelenykruh.cz/
Email: zk@ecn.cz

Ekologický právní servis
Převrátilská 330
390 01 Tábor
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 381 253 904
Fax: +420 381 253 910
http://www.eps.cz
Email: tabor@eps.cz

EUROPEAN FEDERATION for TRANSPORT and ENVIRONMENT - EVROPSKÁ FEDERACE PRO DOPRAVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„European Federation for Transport and Environment” je zastřešující organizace nevládních neziskových organizací (40 NNO ve 20 zemích) pracujících v oblasti dopravy a životního prostředí s cílem prosazování ekologicky šetrné dopravy v Evropě. Partnery „T&E” v České Republice jsou „Centrum pro dopravu a energetiku” a „Český a Slovenský dopravní klub”. Aktivity "European Federation for Transport and Environment jsou zaměřeny na:

 • všechny druhy dopravy (silniční, železniční, leteckou, lodní a dopravu nemotorizovanou- nákladní i individuální) a omezování jejího vlivu na změnu klimatu a znečišťování ovzduší.
 • připomínkování projektů budování silnic zejména v nových členských zemích, které by mohly způsobit nevratné ekologické škody.
 • posuzování a omezování externích nákladů a škod, které doprava způsobuje na lidském zdraví a životním prostředí.
 • snižování znečištění ovzduší z dopravy ve městech.
 • zpřísnění kontroly znečištění a emisí z lodní dopravy.
 • větší využívání veřejné dopravy a upřednostňování šetrných způsobů přepravy.

Kontakt:

European Federation for Transport and Environment
1 Rue De La Pépiniere
1000 Brussels
BELGIUM

Tel. +32-2-502 99 09
Fax. +32-2-502 99 08
http://www.t-e.nu
E-mail: info@t-e.nu

Centrum pro dopravu a energetiku
Jičínská 8
130 00 Praha 3
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel/fax: 274 816 571
http://cde.ecn.cz
Email: cde@ecn.cz

Český a Slovenský dopravní klub
Cejl 48/50
602 00, Brno
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel./fax 545210393
http://dopravniklub.ecn.cz Email: dopravni.klub@ecn.cz

EUROPEAN PUBLIC HEALTH ALLIANCE

„The European Public Health Alliance” je evropská organizace sdružující přes 100 nevládních neziskových organizací zabývající se vztahem mezi životním prostředím a lidským zdravím.

Cílem organizace EPHA je:

 • podporovat a chránit zdraví všech lidí žijících v Evropě.
 • posilovat dialog mezi institucemi EU, občany a NNO v politickém rozhodovacím procesu týkajícího se zdraví občanů.

Aktivity „The European Public Health Alliance” jsou zaměřeny na:

 • veřejné zdraví v Evropské unii
 • stanovování priorit pro výzkum
 • dosažitelnost zdravotní péče
 • reformu zemědělské politiky EU
 • nový přístup k evropské politice týkající se zdraví
 • obchod a zdraví
 • zdraví a sociální politiku

Kampaně:

 • „Heath in the EU Treaty revision”- kampaň, jejíž snahou je vnést téma zdraví do všech dohod a smluv Evropské unie.
 • „Towards a healthy CAP” - kampaň usilující o provedení změn v Společné zemědělské politice EU (CAP).
 • „Participation of health civil society”- aktivita EPHA podporující spoluúčast zdravotnické obce v procesu politického rozhodování.

Kontakt:

European Public Health Alliance
39-41 rue d´Arlon
B1000 Brussels
BELGIUM

Tel: +32 2 230 3056
Fax: +32 2 233 3880
http://www.epha.org/
Email: epha@epha.org

GREENPEACE EUROPE

„Greenpeace International” je celosvětová organizace fungující od roku 1971 s cílem zabránit dalšímu ničení a degradaci přírody. V současnosti sdružuje okolo 2,8 milionů příznivců ve 41 zemích po celém světě.

„Greenpeace Europe” je evropské oddělení, jehož cílem je:

 • ochrana životního prostředí se snahou poukázat na nedokonalé evropské zákony a politiku.
 • apelovat na implementaci progresivnějších řešení při rozhodovacích procesech.

Partnerem „Greenpeace Europe” v České Republice je „Greenpeace ČR”, které vzniklo v roce 1992.

Aktivity „Greenpeace Europe” jsou zaměřeny na následující témata:

 • chemickou politiku se snahou o prosazení nové chemické politiky REACH-Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals.
 • regulaci plynů ničících ozónovou vrstvu a zpřísnění příslušné legislativy.
 • energetickou politiku s požadavkem konkrétnější akce při využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • ochranu lesů se snahou zabránit ilegálnímu a destruktivnímu kácení a nelegálnímu obchodu se dřevem.
 • aktivní účast při jednáních o povolení a šíření geneticky modifikovaných organismů.
 • ochranu oceánů a moří se snahou řešit situace Severního a Baltického moře, které jsou ve stavu ekologické krize v důsledku nadměrného rybaření a neřízené těžby minerálů.

Kontakt:

Greenpeace Europe
Rue Belliard 199
1040 Brussels
BELGIUM

Tel: +32(0)2 274 1900
Fax: +32(0)2 274 1910
http://eu.greenpeace.org/issues/news.htm(..)
Email: european.unit@diala.greenpeace.org

Greenpeace CR
1. pluku 12/143
186 00, Praha 8 - Karlín
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 224 319 667
http://www.greenpeace.cz
Email: greenpeace@ecn.cz

INTERNATIONAL FRIENDS OF NATURE / NATURFREUNDE INTERNATIONALE (MEZINÁRODNÍ PŘÁTELÉ PŘÍRODY)

Hnutí „Naturfreunde Internationale (NFI)” je sociálně ekologické hnutí, které vzniklo v roce 1895 ve Vídni a v současnosti sdružuje přes 500 000 členů ve 23 státech. Má též autonomní mládežnickou organizaci International Young Friends of Nature (IYNF - Mezinárodní mladí přátelé přírody) se sídlem v Praze.

Cílem „Naturfreunde Internationale (NFI)” je:

rozvoj a podpora udržitelného rozvoje v Evropě.

řešení přeshraničních environmentálních problémů.

podpora udržitelného turismu a ekologické výchovy.

Partnerem NFI v České republice jsou „Přátelé přírody ČR” s místními kluby v řadě krajů ČR a dále se členskými organizacemi „Československé turistické sdružení Přátelé přírody” se sídlem v Liberci (cca 400 členů),  „Duha” (sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi - více než 4000 členů v 90 dužinách po celé ČR), které je zároveň členem mezinárodní mládežnické organizace IYNF, a Duha-UNITED (v evropské síti UNITED for Intercultural Action).

Aktivity organizace NFI jsou zaměřeny na:

ochranu životního prostředí.

mezinárodní porozumění a světový mír.

stejná sociální a demokratická práva pro všechny lidi.

smysluplné využívání volného času.

Projekty a kampaně:

 • „Naturfreundehaus” - přes 1000 ekologicky vedených „Domů Přátel přírody” pro turisty po celé Evropě. Vyhledávač: http://www.naturfreunde-haeuser.net
 • „Landscape of the Year”- od roku 1989 vyhlašuje NFI evropskou „Krajinu roku“ s vysokou ekologickou a turistickou hodnotou.
 • „Blue Rivers for Europe” - „Modré řeky pro Evropu” je projekt zaměřený na přírodní vody se snahou tyto vody chránit a zachovávat a na vážně degradované vody s cílem navrátit je k jejich původnímu přirozenému stavu.
 • „Integrative Tourism” - druh cestovního ruchu, který integruje sociální zájmy místních obyvatel a zájmy ochrany přírody se zájmy návštěvníků.
 • „Wasserpatenschaften in Österreich” - „Patronáty nad vodami”: NFI spolupracují s rakouským svazem Přátel přírody na národním projektu zaměřeném na podporu ochrany vod. Účelem je pomáhat dětem, mládeži a dospělým, kteří jsou zainteresovaní v ochraně a zachování přírodních vodstev.
 • „Green Paths” - záměrem kampaně „Zelené cesty do přírody” (od roku 1999) je podpořit vzájemný kontakt mezi přírodou a kulturou daného regionu.
 • Lobbyistická činnost vůči Evropské komisi a Evropskému parlamentu.

Kontakt:

Naturfreunde Internationale
Diefenbachgasse 36
A-1150 Wien
Rakousko

Tel.: +43 1 892 38 77
Fax: +43 1 812 97 89

e-mail: nfi@nf-int.org

http://www.nf-int.org/english

International Young Friends of Nature
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 234 621-573
Fax: 234 621-574
e-mail: info@iynf.org
http://www.iynf.org

Přátelé přírody ČR
c/o Duha
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. 603 438 822, 234 621-250
Fax 234 621-250
e-mail: mirek.prokes@nf-int.org
http://www.pratele-prirody.cz

FRIENDS OF THE EARTH EUROPE

Friends of the Earth Europe (FoEE) je tvořena evropskými členy globální federace ekologických organizací Friends of the Earth International. FoEE sdružuje více než 30 národních organizací v jednotlivých zemích a přibližně 1000 místních poboček v různých městech a obcích Evropy.

Friends of the Earth Europe vznikly v roce 1985 a zaměřují se na ekologickou práci v širší souvislosti. Proto nejen prosazují snížení znečištění, ochranu zdraví před toxickými chemikáliemi či lepší péči o krajinu, ale také rozšiřování občanských práv, podporu demokracie a rovnoprávnost.

Českým zástupcem FoEE je Hnutí DUHA, ekologická organizace, která vznikla v roce 1989.

Práce Friends of the Earth Europe spočívá především v:

 • prosazování evropských ekologických opatření a informování veřejnosti pomocí odborných analýz, lobbování, kampaní, publikací, práce s médii a podobně
 • podpoře členských organizací, které reprezentuje u evropských institucí, koordinaci jejich práci na evropské úrovni
 • pomoci lidem v Evropě ovlivňovat rozhodování o důležitých ekologických zákonech i dalších opatřeních prostřednictvím národních organizací ve více než 30 evropských zemích a tisícovky místních poboček

Mezi hlavní oblasti, na které se práce FoEE v této době zaměřuje, patří:

 • snižování evropského příspěvku ke globálním změnám podnebí, zejména menší plýtvání s energií
 • prosazování reformy zemědělských dotací Evropské unie
 • pravidla pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a právo lidí vybrat si zboží bez GMO
 • změna Světové obchodní organizace (WTO), zejména způsob rozhodování v ní
 • postupné vyřazování nebezpečných atomových elektráren v zemích, které vstupují do EU
 • prosazování nové evropské legislativy, která stanoví pravidla pro používání chemických látek ve spotřebním zboží i jinde
 • ekologická pravidla a priority pro evropské fondy, ze kterých se financují projekty v členských zemích EU
 • prosazování dobré Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie.

Kontakt:

Friends of the Earth Europe
Rue Blanche 15,
B-1050 Brussels
Belgie

Telefon: +32 254 201 80
Fax: +32 253 755 96
http://www.foeeurope.org
Email: info@foeeurope.org

Hnutí DUHA
Bratislavská 31
602 00 Brno

Telefon: 545 214 431
Fax: 545 214 429
http://www.hnutiduha.cz Email: info@hnutiduha.cz

WWF - EUROPEAN POLICY OFFICE (EPO)

Evropská kancelář pro Světový fond na ochranu přírody (WWF-Word Wildlife Fund) byla založena v roce 1989 a pracuje jako „velvyslanectví” WWF pro Evropskou Unii.

WWF je celosvětová organizace, která pracuje s cílem zastavení degradace životního prostředí na naší planetě. WWF se zaměřuje na ochranu a zlepšení biodiverzity, podporu využívaní obnovitelných přírodních zdrojů a snižování znečištění a množství odpadů. Hlavní témata programů WWF jsou změna klimatu, ochrana lesů, vod a ohrožených druhů, výzkum znečištění a nebezpečných chemikálií.

Cílem The European Policy Office (EPO) je:

 • snaha ovlivňovat politiku a legislativu EU v souladu s plány WWF.
 • využívat média v Bruselu pro šíření zpráv.
 • informovat celosvětovou síť organizací WWF o důležitých děních v Bruselu, která by mohla mít vliv na ochranu přírody.
 • informovat síť organizací WWF o možnostech získání finanční podpory z EU.

Činnosti EPO pokrývají 8 klíčových politických oblastí:

 • Zemědělství a rozvoj venkova- EPO se snaží o reformu „Společné zemědělské politiky”.
 • Klimatické změny a energetika- EPO usiluje o zavedení politiky podporující využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Rybářství a ochrana ohrožených rybích druhů.
 • Zlepšování stavu evropských vodních ekosystémů.
 • Toxické látky- prosazení nové chemické politiky REACH
 • Regionální politika a podpora trvale udržitelného rozvoje.
 • Natura 2000 a ochrana cenných lokalit zejména v nových členských zemích EU.
 • Mezinárodní obchod - prosazení takových pravidel pro mezinárodní obchod, které v sobě zahrnují environmentální hledisko.

Kontakt:

WWF European Policy Office (EPO)
36, Avenue de Tervuren - B12
1040 Brussels
BELGIUM

Tel. +32 2 743 88 00
Fax. +32 2 743 88 19
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_(..)

CEE Bankwatch Network

CEE Bankwatch Network je mezinárodní síť organizací působících ve střední a východní Evropě, prosazující ekologicky a sociálně vhodné projekty a aktivity a posilování účasti veřejnosti v rozhodování o záměrech souvisejících s investicemi z fondů EU a od mezinárodních finančních institucí.

Kontakt:

http://www.bankwatch.org

Hnutí DUHA
Pavel Přibyl
Lublaňská 18
120 00 Praha 2
pavel.pribyl@hnutiduha.cz

Centrum pro dopravu a energetiku
Jičínská 8
130 00 Praha 3
http://cde.ecn.cz
cde@ecn.cz

přejít k navigaci

Odkazy

AnopressBIOMCalla - Sdružení pro záchranu prostředíČeské přírodovědné bibliotékyekobrana.cz - Brána k ochraně životního prostředí na Jižní MoravěEkodomov

Doporučujeme

Spolupracujeme

 • Česko proti chudobě