Členové

Členské organizace Zeleného kruhu a přidružení členové

Členové asociace ZK

Arnika

Arnika spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Aktivně podporuje veřejnost v rozhodování o životním prostředí, v rámci ochrany přírody se zasazuje o druhovou rozmanitost a udržování hodnoty českých vod a toků a v neposlední řadě působí v oblasti omezování výskytu toxických látek a prosazuje lepší informovanost.

Výpis ze spolkového rejstříku

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Ateliér pro životní prostředí sdružuje zástupce odvětví právního, architekty, urbanisty, dopravní inženýry, krajináře, památkáře a přírodovědce. S jejich pomocí poskytuje legislativní poradenství pro občanská sdružení i jednotlivce a tím napomáhá zvyšovat povědomí o možnostech ochrany životního prostředí.

Výpis ze spolkového rejstříku

Auto*mat, z.s.

Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přináší inspiraci z evropských metropolí a aktivizuje lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlíží také na politiky a efektivní využití veřejných peněz.

Výpis ze spolkového rejstříku

Beleco, z.s.

Beleco je přední odborná organizace působící dlouhodobě v oblasti ochrany přírody. Nabízí profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým specialistů a dokonalou znalost problematiky. Zajišťuje odbornou činnostpopularizaci a osvětu v oblasti ochrany přírody. Přispívá ke spolupráci mezi vědeckými, vzdělávacími a dalšími odbornými institucemi, orgány státní správy, veřejností a odpovědnými firmami.

Výpis ze spolkového rejstříku

Bieno, z. s.

Oživujeme dvory a vnitrobloky. Třetina obyvatel našich měst žije v domech se dvory a vnitrobloky. 80% těchto míst je zanedbaných a nevyužitých. Hlavní příčinou je majetková roztříštěnost a obtížná domluva. Přinášíme postup, jak provést změnu. Spolu s Vámi umíme navrhnout oživení. Pojďte do toho s námi!

Výpis ze spolkového rejstříku

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Calla se zabývá osvětovou činností prostřednictvím pořádání přednášek, exkurzí, výstav a dalších aktivit a tím pomáhá lidem k ochraně prostředí. Aktivně se zasazuje o zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a využívání čisté, bezpečné a obnovitelné energie.

Výpis ze spolkového rejstříku

Centrum pro dopravu a energetiku

Centrum pro dopravu a energetiku se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. V oblasti výzkumu zpracovává a vydává odborné studie a zároveň se věnuje osvětové a vzdělávací činnosti v oblasti klimatických změn a jejich dopadů.

Výpis ze spolkového rejstříku

Čisté nebe o.p.s.

Cílem Čistého nebe je výrazné zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku. Organizace se zabývá sledováním korektnosti a aktivit politických činitelů, státních institucí i firem, které mají na kvalitu ovzduší významný vliv. Vedle toho vytváří podmínky pro zapojení veřejnosti do problematiky špatného ovzduší na Ostravsku a zároveň poskytuje kvalitní informační servis, např. prostřednictvím aplikace pro smartphony SmogAlarm.

Výpis ze spolkového rejstříku

Děti Země

Děti Země se zabývají podporou aktivní účasti veřejnosti v jednotlivých regionech ve věcech ochrany životního prostředí. Sdružení je vyhlašovatelem anket o antiekologický čin Ropák roku a o nejhloupější výrok z oblasti životního prostředí Zelená perla, které se během více jak dvacetileté existence staly váženými a respektovanými událostmi celospolečenského významu.

Výpis ze spolkového rejstříku

Frank Bold Society

Mezinárodní tým právníků Frank Bold pomáhá občanům a firmám, kterým poskytuje specializované poradenství v oblasti ekologie. Stojí za největší občanskou iniciativou v dějinách České republiky s názvem Rekonstrukce státu, jejímž cílem je prosadit 9 zákonů proti korupci a klientelismu.

Výpis ze spolkového rejstříku

Glopolis, o.p.s.

Institut je nezávislé analytické centrum, které se ve spolupráci s politiky a podnikateli zasazuje o zlepšení politické kultury a chce tak přispět k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti.

Výpis ze spolkového rejstříku

Greenpeace Česká republika

Mezinárodní organizace Greenpeace působí ve více než 40 zemích světa. Za cíl si klade chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Za tímto účelem vede řadu kampaní, jejichž prostřednictvím se snaží o změnu postojů a chování, zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí a prosazovat mírová řešení.

Výpis ze spolkového rejstříku

Hnutí Brontosaurus

Brontosaurus má téměř čtyřicetiletou tradici v oblasti praktické ochrany přírody a práce s mladými lidmi. Kromě realizace projektů týkajících se mj. rozvojem šetrné turistiky, záchrany kulturních památek či rekultivace zanedbané zeleně také pořádají letní tábory pro nejmladší ekology.

Výpis ze spolkového rejstříku

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Hnutí DUHA prosazuje ekologická opatření, která pomáhají zajistit zdravé a čisté prostředí. Kromě přípravy legislativních návrhů spolupracuje s obcemi, vydává vlastní studie a organizuje veřejné akce. V současné době se nejvíce zabývá konkrétními tématy, jako jsou energetika, ochrana přírody, odpady a recyklace, energetika, biopotraviny a doprava.

Výpis ze spolkového rejstříku

Koalice pro řeky

Koalice pro řeky vyvíjí ve spolupráci s vodními hospodáři a ekology aktivity, které směřují k dosahování dobrého ekologického stavu vodních toků, mokřadních ekosystémů i celé krajiny.

Výpis ze spolkového rejstříku

Konopa z.s.

Konopa přispívá k šíření informací o konopí jako užitkové rostlině. Hlavním cílem osvěty je obnovení pěstování, hospodářského zhodnocování a léčebného využívání konopí.

Výpis ze spolkového rejstříku

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat hájí práva a zájmy zvířat na území České republiky a díky členství v mezinárodních organizacích se podílí na projektech a kampaních s celosvětovým dopadem. Finančně podporuje projekty a aktivity, které odpovídají cílům nadace, zároveň se zaměřuje na osvětu a vzdělávání.

Výpis ze spolkového rejstříku

NESEHNUTÍ

Hnutí se zaměřuje na komplexní řešení ekologických i sociálních problémů z hlediska společných příčin a důsledků. Zapojuje se do kampaní na ochranu lidských práv i životního prostředí a práv zvířat.

Výpis ze spolkového rejstříku

Pražské matky

Sdružení Pražské matky usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy.

Výpis ze spolkového rejstříku

Síť ekologických poraden ČR

Těžištěm činnosti STEP je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou.

Výpis ze spolkového rejstříku

Svoboda zvířat Plzeň

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem.

Výpis ze spolkového rejstříku

Členové oborové platformy